اثر انگشت

اثر انگشت:

مرتب سازی براساس: حالت نمایش: تعداد نمایش:
 • ARG 8007
  ARG 8007
  اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت تعریف 200 اثر انگشت 
  ظرفیت تعریف 200 کارت
  کاتالوگ محصول
 • ARG 8800
  ARG 8800
  اثر انگشت، کارت بدون تماس و رمز
  ظرفیت تعریف 5000 کارت 
  ظرفیت تعریف 3000 اثر انگشت
  کاتالوگ محصول
 • ARG 8500
  ARG 8500
   اثر انگشت و کارت
  ظرفیت تعریف 1.500 نمونه اثر انگشت
  ظرفیت تعریف 10.000  کارت پرسنلی

   کاتالوگ محصول