نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96

آخرین نتایج رسمی شمارش آرا اعلام شده  1396/02/30  ساعت 8:50

کل آرا در اعلام نتایج اولیه     25966729

آرا صحیح                          25182310

آرا روحانی                        14619848

آرا رئیسی                        10125855

آرا میرسلیم                       297276

آرا هاشمی طبا                  189331

تاریخ درج: 1396/02/30