راهکارهای ارگ

۱- پلتفرم ساخت سیستم هوشمند فونیکس

۲- نرم افزار اسکادا ارگ

۳- پلتفرم رباتیک ارگ

۴-سیستم های هوش مصنوعی ارگ

۵-پلتفرم IOT. ارگ

۶- پلتفرم کنترل دسترسی و حضور و غیاب ارگ