معرفی مدیریت

  • تیمسار جلال آرام
    • نام و نام خانوادگی: تیمسار جلال آرام
    • تحصیلات:کارشناسی ارشد هوا فضا
    • سمت: رییسی هیئت مدیره
    • پست الکترونیک: --